-5

areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_930_1000_kg_m

-5 (9301000) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_860_930_kg_m

-5 (860930) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_790_860_kg_m

-5 (790860) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_720_790_kg_m

-5 (720790) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_650_720_kg_m

-5 (650720) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_1770_1840_kg_m

-5 (17701840) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_1700_1770_kg_m

-5 (17001770) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_1630_1700_kg_m

-5 (16301700) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_1560_1630_kg_m

-5 (15601630) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_1490_1560_kg_m

-5 (14901560) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_1420_1490_kg_m

-5 (14201490) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_1350_1420_kg_m

-5 (13501420) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_1280_1350_kg_m

-5 (12801350) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_1210_1280_kg_m

-5 (12101280) /³

1 440 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_1140_1210_kg_m
- 20%

-5 (11401210) /³

1 150 . 1 440 .
: 290 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_1070_1140_kg_m
- 20%

-5 (10701140) /³

1 150 . 1 440 .
: 290 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_5_1000_1070_kg_m
- 20%

-5 (10001070) /³

1 150 . 1 440 .
: 290 .

-5 , - .

!

.

- - .

AlfaSystems onAir OA05121990